ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.142.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,805,299

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     ประเภท วิชาการ 
ประเภท วิชาการ
ประเภท วิชาการ  
     3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
     3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
แบบวัด EIT

ใส่ Code ที่ต้องการ

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์