ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 3.236.142.143
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,805,345

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
รายได้ของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.
ผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปยุทธศาสตร์
การนำแผนไปปฏิบัติ
จำนวนประชากร
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพสังคมและวัฒนธรรม
อำนาจหน้าที่ ของ อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
โครงสร้างส่วนราชการ
การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
กองคลัง
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายสภา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ประเภท บริหารท้องถิ่น
ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
ประเภท วิชาการ
ประเภท ทั่วไป
งานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.)
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี งป.2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2567
นโยบาลและขั้นตอนหารปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน 2567
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 2566
กองช่าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รายงานผลร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลประปาหมู่บ้าน
กองสาธารณสุขฯ
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานกิจกรรม/โครงการ
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ฐานข้อมูลคนพิการผู้สูงอายุและคนพิการ
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศรายงานงบการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกุง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ๒๕๖๒
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนฯ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ ปี งป.2563
มาตรฐานกำมาหนดตำแหน่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สมรรถนะ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2563
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2564
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2565
รายงานผลการใช้พลังงานพ.ศ.2566
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ตะกร้าเชือกมัดฟาง
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
กระติบข้าวลายอักษร
ผ้าถุงมัดหมี่
กระติบข้าว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
งานกฎหมายและคดี
ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง งานนิติกร
เมนูทางขวา
COVID 19 จังหวัดชัยถูมิ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
FACEBOOK อบต.โคกกุง
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ / ขัดข้อง
วิธีการใช้งานระบบ E-Service
ขอความช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรคระบาด/การควบคุมโรค
แจ้งฝาท่อระบายน้ำแตก/ชำรุด
ขอรับบริการตัดกิ่งไม้/ตัดหญ้าสาธารณะ
ขอรับบริการน้ำ เพื่ออุปโภค/บริโภค
ขอรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง
ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์
ขอรับความช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
คูมือการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สำนักปลัด
กองคลัง
ตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
สภาตำบล
กองช่าง
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีงบประมาณ 2567
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ
มาตรการ
กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ
กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ข้อหารือ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการสเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายในองค์กร
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายนอกองค์กร
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การแสดงเจตจำนงค์ทางการเมืองของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ชมรมคนเทศบาล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ชมรมนิติกร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณา
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี๒๕๖๔
แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสมัยสามัญ
เอกสารตรวจประเมิน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 13 มิถุนายน 2567
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
แบบวัด EIT

ใส่ Code ที่ต้องการ

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์